ماموریت

اساسی ترین هدف مرکز استارتاپ استان کرمانشاه، ایجاد محیطی انگیزشی در راستای رونق دادن به اشتغال های مبتنی برکارآفرینی در استان می باشد.

ماموریت این مرکز در ۳ بخش آموزش، هدایت و حمایت می باشد. که در عرصه ی آموزش، خدماتی چون برگزاری کارگاه های تخصصی، جلسات هفتگی خلاقیت و رویدادها و پیش رویدادها، آموزش های لازم را به افراد ارایه می دهد. در زمینه ی هدایت نیز با ارائه خدمات منتورینگ قوی تیم ها، هسته ها و رویداد های خود را تحت پوشش دارد و در نهایت با حمایت از صاحبان ایده نظیر مشاوره های تخصصی و ارتباط صاحبان ایده با متخصصان، حامیان و سرمایه گذاران، سعی در نهایی کردن ایده و ورود آن به چرخه ی درآمد زایی  و اشتغال را دارد.

Responsive Image