خدمات

  • زمینه ساز توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در کشور
  • آموزش کارآفرینی همراه با یادگیری علمی و عملی با هدف ایجاد تفکر درست و علمی در زمینه ارزیابی، پرورش و عملیاتی سازی ایده در محیط کسب و کار
  • برانگیختن هیجان برای ایجاد کسب و کار در قالب یک تیمی کاری
  • تلاش برای توسعه و گسترش کسب و کارهای محلی نوپا
  • طراحی مدل کسب و کاری تجاری جهت تعیین ابعاد مختلف کسب و کار
  • ایجاد موقعیت مناسب برای برقراری ارتباطات حرفه ای بین تیم ها و مربیان
  • شبیه سازی و ایجاد فضای کسب و کار
  • تشکیل هسته های کارآفرینی
Responsive Image