ایده آفرینی،  کارآفرینی نوآورانه، 
ارزش آفرینی و  ثروت آفرینی 
به کمک  استارت آپ ها
در  مرکز استارت آپ استان کرمانشاه

  اخبار مرکز

  رویدادهای مرکز

  اشخاص مرکز

  حامیان مرکز