167

حمایت از برگزاری دومین رویداد استارتاپ با رویکرد کسب وکارهای کوچک در دانشگاه رازی

 کنسرسیوم‌های تولیدی و صادراتی با رویکرد برطرف سازی حلقه مفقوده و رفع نیازهای فناورانه در حوزه صنایع کوچک و متوسط، توسعه بازار داخلی و خارجی صنایع کوچک و متوسط، اتوماسیون صنعتی و هوشمندسازی صنایع کوچک و متوسط، خوشه‌های صنعتی، دیجیتال مارکتینگ، خدمات حقوقی و IT در صنعت، از محورهای این رویداد است.


شناسه : 1078882