نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ماموریت

ماموریت


اساسی ترین هدف مرکز استارتاپ استان کرمانشاه، ایجاد محیطی انگیزشی در راستای رونق دادن به اشتغال های مبتنی برکارآفرینی در استان می باشد.

ماموریت این مرکز در 3 بخش آموزش، هدایت و حمایت می باشد. که در عرصه ی آموزش، خدماتی چون برگزاری کارگاه های تخصصی، جلسات هفتگی خلاقیت و رویدادها و پیش رویدادها، آموزش های لازم را به افراد ارایه می دهد. در زمینه ی هدایت نیز با ارائه خدمات منتورینگ قوی تیم ها، هسته ها و رویداد های خود را تحت پوشش دارد و در نهایت با حمایت از صاحبان ایده نظیر مشاوره های تخصصی و ارتباط صاحبان ایده با متخصصان، حامیان و سرمایه گذاران، سعی در نهایی کردن ایده و ورود آن به چرخه ی درآمد زایی  و اشتغال را دارد.